Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


38                   FLOBA INDICA.          [Ranunculacea.
HAB. In Nipalia,.^^./ et in oryzetis et paludosis montium Kliasia,
alt. 2-6000 ped.!(FL JuL-Sept.) (v. v.)
Caulis sesqui- vel bipedalis, e basi prostrata interdom ad nodos .radicans erectus.
Radix dense n'brillosa. Folia radiccilia louge petiolata (cum petiolo spithameea et ul-
tra, majora fere Heraclei), adpresse pilosa, ternatisecta; foliolis longe petiolatis, ter-
minali tripartite, kteralibiis bipartitis, segmentis omnibus lobatis, lobis ultimis 1-2-
poUicaribus oblongis acutis inciso-serratis foliorum superiorum lineari-oblongis. floras
paniculati, diam. pollicaxes. Petals obovata, sepalis duplo longiora. Acltenia dia-
metro -poH., ovata, plano-compressa, margine acuta, intra marginem linea elevata
marginata, in stylum rectum compression sensim attennata.
81. R. Chinensis (Bunge, Mem. Sav. etr. St. Petersb. ii. 76);'
caule erecto hirsute, Mis trisectis, segmentis bi-trisectis, calyce reflexo,
acheniis in capitulum oblongum collectis dorso tricostatis punctatis,
receptaculo elongato oblongo piloso.
HAB. In paludosis provinciae Assam, Jenkins! Griffith! Masters!
Simons!(v. $.)
DISTRIB. China boxealis, Bunge!
Radix fibrosa. Caulis erectus, ramosus, 2-^-pedalis, cum petiolis pilis rufis ad-
presse hispidissimus. Folia radicalia 3-6-pollicaria (petiolis 6-12-poll.) adprssse
pilosa, 2-4-tim ternatisecta, segmentis plerumque petiolatis palmatim incisis, ultimis
cuneato-oblongis grosse dentatis rel inciso-serratis. Flores terminales, paniculati, f-
pollicares. Sepafa hirsuta. Achenia in capitulum oblongum -f- pollicem longum con-
gests costis kteralibus valde promiuentibus, dorso fere truncata, tricostata.s
Sect. 3. ECHINELLA, DC. Carpella echinata vel tabercukta.
Flores flavi.
22. R. flaccidus (H.f. et T.); caule prostrate filiformi, foliis ro-
tundatis crenato-lobatis, acheniis tuberculatis.
HAB. In Himalayae temperatae paludosis: Kumaon, alt. 10,000 ped.,
Str. et Wlnt No. % \ Sikkim, alt. 9-10,000 ped.I Bhotan, Griffith/
(FL Jun. Jul.) -(t?. t.)
Herba, pusilla, Caulis glaber, 3-6-polIicaris, interdnm ad nodos radicans. Folia
longe petiolata (petiolo 1-2-polL), diam. 2-4-lin., rotundata, basi cordata vel cuneata,
3-5-loba vel crenata, glabra. Pedunculi 1-fieri, oppositifoHi, strigoso-pilosi. Flores
(A P0?1' dwin.) miimti, flavi. Sepala ovalia, reflexa*. Petafa vix m^jora, obovata.
Achenia Q-1Z, in capitulum globosum collecta, ovalia, vixv compressa, pubescentia,
stylo brevi reflexo apicukta,
23. R. WaUicManus (W. et A. Prod. i. 4); caule prostrate, foliis
ternatim. pinnatipartitis, acheniis compressis marginatis punctatis et
tuberculatis.^"^, Ic. t. 937 ! Nilg. PL t, 5.  E. pinnatus, Wight,
Itt. L 6.
HAB. In montibus temperatis Zeylaniae! et Malabaria3 austr.!
Herfa perennis. Caulis prostratus, ad nodos radicans, pilis patentibus Mrsatus,
rarins glabnusculus, JFolia radicalia longe petiolata, pilosa, segxn. -|-1 poll, longis
ovatis trifidis et grosse dentatis; caulina tripartita. Pedunculi oppositifolii, 1-flori.
Flores f-poUicares. Sqpala ovata, reflexa. Petala anguste obovata^ sepalis dnplo
longiora., Achenia plano-compressa, orbicularia.
Dr. Wight bas identified the Nilghiri plant with that of Ceylon, and applies to both
the name of & finnatus, Poiret, founded on a plant said to occur in Ceylon and